Array 0
Array
Adatvédelmi irányelvek
I. Általános rendelkezések
 1. Az adatvédelmi irányelvek tartalmazzák a Vásárlók személyes adatainak feldolgozására vonatkozó elveket, ideértve az adatfeldolgozás alapjait, céljait és terjedelmét, valamint az érintett személyek jogait és a sütik és az analitikai eszközök használatára vonatkozó információkat.
 2. Az internetes áruházon keresztül gyűjtött személyes adatok adatkezelője a Zakito Home Kft. A székhelye: Garbów, bejegyzett a Lengyelországi Közjegyzék Cégregisztrációjában, a Lodz-Śródmieście járásbíróság XX Gazdasági Osztályának irányítása alatt, a Garbów 23 címen található, 99-311 Bedlno, az adószám: 7752671344 és a REGON: 525516728.
 3. Az adatvédelmi felügyelővel való kapcsolat az alábbi elérhetőségeken keresztül lehetséges:
  1. e-mail cím: home@zakito.pl;
  2. posta cím: Garbów 23, 99-311 Bedlno.
 4. Az Internetes Áruházban kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint, amely a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szól (általános adatvédelmi rendelet) - továbbiakban „Általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”.
 5. Az Internetes Áruház használata, ideértve a vásárlások végrehajtását önkéntes. Hasonlóképpen az Internetes Áruházat használó Ügyfél személyes adatainak megadása is önkéntes, kivéve:
  1. szerződéskötési célok - a Sklep internetowy oldalán és a Sklep internetowy és jelen adatvédelmi nyilatkozatban megadott esetekben és terjedelemben megadott szükséges személyes adatok megadása a Vásárlási Szerződés vagy az Elektronikus Szolgáltatás Nyújtási Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükségesek. A személyes adatok megadása ebben az esetben szerződési követelmény, és ha az érintett személy olyan szerződést akar kötni az Adatkezelővel, akkor köteles a kötelező adatokat megadni. Minden esetben az adatok megadásának terjedelme előre a Sklep internetowy oldalán van meghatározva.
  2. jogi kötelezettségek - a személyes adatok megadása jogi kötelezettség, amely a jogszabályok által előírtak alapján merül fel, és amelyek általánosan érvényesek, és amelyek az Adatkezelőre szabják a személyes adatok feldolgozására vonatkozó kötelezettséget (pl. az adatok feldolgozása a könyvelési vagy adózási könyvek vezetése céljából) és azok meg nem adása megakadályozza az Adatkezelőt az ilyen kötelezettségek teljesítésében.
 6. Az Adatkezelő rendkívüli gondosságot fektet az érintett személyek érdekeinek védelmére, akikre a vonatkozó személyes adatok vonatkoznak, különösen felelős és biztosítja, hogy gyűjtött adataik:
  1. a jogszabályoknak megfelelően kerülnek feldolgozásra;
  2. a meghatározott, jogszabályoknak megfelelő célokra gyűjtik, és nem kerülnek további feldolgozásra, amely nem egyezik meg ezekkel a célokkal;
  3. tartalmilag helyesek és arányosak a feldolgozási célokkal;
  4. olyan formában tárolódnak, amely lehetővé teszi az érintett személyek azonosítását, és amennyiben az adatfeldolgozás céljának elérése érdekében nem szükséges, nem hosszabb ideig;
  5. olyan módon dolgozzák fel, hogy biztosítva legyenek az adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatvédelmi rendeletnek nem megfelelő vagy jogellenes feldolgozás elleni védelmet, valamint a véletlen elvesztés, megsemmisítés vagy sérülés elleni védelmet megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések segítségével.
 7. A feldolgozás jellegét, terjedelmét, kontextusát és célját, valamint a személyes adatok különböző személyek jogainak vagy szabadságainak megsértésének kockázatát vagy valószínűségét és mértékét figyelembe véve az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezet be, hogy a feldolgozás a rendeletnek megfelelően történjen, és azt bizonyítható legyen. Az Adatkezelő olyan technikai intézkedéseket alkalmaz, amelyek megakadályozzák azokat a jogosulatlan személyeket a személyes adatokhoz való hozzáférésben és módosításában, akikre nem vonatkozik az adatfeldolgozás. Az elektronikus úton továbbított személyes adatok előállításának és módosításának megelőzésére szolgáló technikai intézkedéseket alkalmaz.
II. Adatfeldolgozás alapjai
 1. Az adatkezelő jogosult a személyes adatok feldolgozására, ha legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:
  1. Az érintett személy kifejezetten hozzájárult a személyes adatainak feldolgozásához egy vagy több meghatározott cél érdekében;
  2. A feldolgozás a szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett személy az egyik fél, vagy olyan lépések megtételéhez szükséges, amelyek az érintett személy kérésére történnek a szerződés megkötése előtt;
  3. A feldolgozás a rá nézve alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  4. A feldolgozás az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek megvalósítása céljából szükséges, kivéve azokat az eseteket, amikor az érintett személy érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek, és amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen akkor, ha az érintett személy gyermek.
 2. Az adatkezelő által végzett adatfeldolgozás minden esetben legalább az itt felsorolt alapok egyikének fennállását követeli meg. A Vásárlók személyes adatainak konkrét feldolgozásának alapjait az alábbiakban találja.
III. Cél, jogalap, időtartam és adatfeldolgozás terjedelme
 1. Minden esetben a személyes adatokat feldolgozó tevékenység célja, jogalapja, időtartama és terjedelme az adott Vásárló által a Webáruházban végzett tevékenységek következményeként alakul ki. Például, ha a Vásárló úgy dönt, hogy vásárol a Webáruházban, és választja a fizetési közvetítőt, akkor személyes adatait azért dolgozzák fel, hogy a szerződés teljesítése és a fizetés feldolgozása megtörténjen.
 2. Az adatkezelő a személyes adatokat a Webáruházban az alábbi célokra, jogalapokra, időtartamra és terjedelmekre tekintettel dolgozhatja fel:
  Adatfeldolgozás célja Jogalap és adattárolási időtartam Adatfeldolgozás terjedelme
  Eladási Szerződés vagy Elektronikus Szolgáltatási Szerződés teljesítése Az RODO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítése) - Az adatokat addig tárolják, ameddig az adott szerződés teljesítéséhez, megszűnéséhez vagy másként megszűnéséhez szükséges. Név vagy cég neve; e-mail cím; telefonszám; lakcím vagy vállalkozói székhely, adószám
  Könyvelés vezetése Az RODO 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) az 74. cikk (2) bekezdése alapján a könyvelésről szóló törvény értelmében - Az adatokat a jogszabályi előírások által meghatározott időtartamig kell tárolni, amely kötelezi az adatkezelőt az adókönyvek (a kötelezettség megszűnéséig, hacsak az adójogi szabályok másképpen nem rendelkeznek) vagy a könyvelési könyvek (5 év, az adatok vonatkozó évre vonatkozó üzleti év kezdetétől számítva) megőrzésére. Név vagy cég neve, adószám
  Követelések érvényesítése, vizsgálata vagy védelme, amelyeket az adatkezelő előterjeszthet, vagy amelyeket az adatkezelővel szemben előterjeszthetnek Az RODO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja - Az adatokat a jogos érdek megvalósításának időtartama alatt tárolják, amelyet az adatkezelő hajt végre, de legfeljebb a kötelezettségek elévülési idejéig az adott gazdasági tevékenységhez kapcsolódóan az adott személyre vonatkozóan. Az elévülési időt a jogszabályok határozzák meg, különösen a polgári törvénykönyv (a gazdasági tevékenységgel összefüggő követelések alapvető elévülési határideje három év, az értékesítési szerződéseknél két év). Név vagy cég neve; e-mail cím; telefonszám; lakcím vagy vállalkozói székhely, adószám
  A Webáruház oldalának használata és megfelelő működésének biztosítása Az RODO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja - Az adatokat a jogos érdek megvalósításának időtartama alatt tárolják, amelyet az adatkezelő hajt végre, de legfeljebb a kötelezettségek elévülési idejéig az adott gazdasági tevékenységhez kapcsolódóan az adott személyre vonatkozóan. Az elévülési időt a jogszabályok határozzák meg, különösen a polgári törvénykönyv (a gazdasági tevékenységgel összefüggő követelések alapvető elévülési határideje három év, az értékesítési szerződéseknél két év). Név vagy cég neve; e-mail cím; telefonszám; lakcím vagy vállalkozói székhely, adószám; IP cím
  Statisztikák vezetése és a Webáruház látogatottságának elemzése Az RODO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja - Az adatokat a jogos érdek megvalósításának időtartama alatt tárolják, amelyet az adatkezelő hajt végre, de legfeljebb a kötelezettségek elévülési idejéig az adott gazdasági tevékenységhez kapcsolódóan az adott személyre vonatkozóan. Az elévülési időt a jogszabályok határozzák meg, különösen a polgári törvénykönyv (a gazdasági tevékenységgel összefüggő követelések alapvető elévülési határideje három év, az értékesítési szerződéseknél két év). Név vagy cég neve; e-mail cím; telefonszám; lakcím vagy vállalkozói székhely, adószám; IP cím
  Kérések kezelése Az RODO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás) - Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tárolják az érintett személy részéről. Név vagy cég neve; e-mail cím; telefonszám; lakcím vagy vállalkozói székhely, adószám; IP cím
IV. Adatátadás
 1. A Webáruház megfelelő működéséhez, ideértve a kötött Eladási Szerződések végrehajtását is, az Adatkezelőnek szüksége van külső szolgáltatók szolgáltatásaira.
 2. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket biztosítanak az adatfeldolgozáshoz, hogy az megfeleljen az RODO előírásainak és védelmezze azok jogait, akiknek az adatokhoz van kapcsolódása.
 3. Az Adatkezelő nem minden esetben és nem minden a adatvédelmi irányelvben megnevezett címzetteknek vagy címzett kategóriának adja át az adatokat. Az adatokat csak akkor adja át, ha ez szükséges a személyes adatok feldolgozásának megadott céljának teljesítéséhez, és csak annak a célkitűzésnek a teljesítéséhez szükséges terjedelemben.
 4. A Webáruház Ügyfeleinek személyes adatai az alábbi címzetteknek vagy címzett kategóriáknak adhatók át:
  1. Gyártók és nagykereskedők - Az Adatkezelő csak azokat az adatokat adja át az Ügyfél személyes adatairól, amelyekre egy adott adatfeldolgozási cél teljesítéséhez, az adatvédelmi irányelvnek megfelelően van szükség.
  2. Szállítási szolgáltatók, amelyek lehetővé teszik a Termék szállítását az Ügyfélnek - Az Adatkezelő csak azokat az adatokat adja át az Ügyfél személyes adatairól, amelyekre egy adott adatfeldolgozási cél teljesítéséhez, az adatvédelmi irányelvnek megfelelően van szükség.
  3. Elektronikus fizetési szolgáltatók - Azok az Ügyfelek, akik az Elektronikus fizetési módokat választják a Webáruházban, az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatokat a fizetési tranzakciók végrehajtásához szükséges mértékben és csak annak a célkitűzésnek megfelelően adhatják át az elektronikus fizetési szolgáltatóknak.
  4. Technikai, informatikai és szervezési megoldásokat szolgáltató beszállítók, amelyek lehetővé teszik az Adatkezelő gazdasági tevékenységének, ideértve a Webáruházat és a rajta keresztül nyújtott Elektronikus Szolgáltatásokat is (különösen a Webáruház működtetéséhez szükséges szoftverek, e-mail szolgáltatók és hosting szolgáltatók, valamint a cég irányításához és a technikai támogatáshoz szükséges szoftverek szállítói) - Az Adatkezelő csak azokat az Ügyfél személyes adatait adhatja át a megfelelő beszállítónak, amelyre a személyes adatok feldolgozásának adatvédelmi irányelvnek megfelelően van szüksége.
  5. Könyvelési és jogi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, amelyek támogatást nyújtanak az Adatkezelőnek a könyvelési és jogi ügyekben (különösen könyvelő iroda, jogi iroda) - Az Adatkezelő csak azokat az Ügyfél személyes adatait adhatja át a megfelelő beszállítónak, amelyre a személyes adatok feldolgozásának adatvédelmi irányelvnek megfelelően van szüksége.
V. Az érintett személy jogai
 1. Hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, törlés vagy adathordozhatóság jog - Az az érintett személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli, jogosult kérni az Adatkezelőtől a saját személyes adatainak hozzáférhetőségét, helyesbítését, törlését (a "feledtetés" jogát) vagy kezelésének korlátozását, továbbá jogosult tiltakozni a kezelés ellen, és jogosult az adatainak hordozhatóságára. A fenti jogok gyakorlásának részletes feltételeit a RODO 15-21. cikkelye tartalmazza.
 2. Jog az adatkezelési hozzájárulás visszavonásához bármikor - Az a személy, akinek adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának alapján kezeli, jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását, a visszavonás nem érinti az adatkezelés jogszerűségét, amelyet a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján hajtottak végre.
 3. Jog panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál - Az a személy, akinek az adatait az Adatkezelő kezeli, jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a RODO és a lengyel jogszabályok szerint meghatározott módon és eljárásrendben, különösen a személyes adatok védelméről szóló törvény szerint. Lengyelországban a felügyeleti hatóság az Adatvédelmi Hatóság elnöke.
 4. Jog tiltakozáshoz - Az a személy, akinek az adatai az érintett különleges helyzete miatt feldolgozásra kerülnek, jogosult bármikor tiltakozni az őt érintő személyes adatok azon alapján történő feldolgozás ellen, amely a RODO 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában (közérdek vagy közszolgáltatás) vagy f) pontjában (az Adatkezelő jogos érdeke) alapul, ideértve az ilyen rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Az Adatkezelőnek ebben az esetben tilos tovább feldolgoznia az érintett személy adatait, hacsak nem tudja igazolni, hogy fennállnak az adatkezelés jogszabályban meghatározott érvényes jogos érdekei, amelyek az érintett személy érdekein, jogain és szabadságain állnak, vagy olyan jogos érdekek, amelyek az érintett személy személyes adatait oly módon, hogy azok védelmet nyújtanak. A fenti jogok gyakorlása érdekében az érintett személy kapcsolatba léphet az Adatkezelővel a fenti bekezdésben megadott címre írott vagy elektronikus levélben.
VI. Sütik a webáruházban, használati adatok és analitika
 1. Sütik (cookie-k) - Ezek kis szöveges információk, amelyeket szöveges fájlok formájában küld el a szerver, és a webáruház látogatója oldalán tárol (pl. merevlemez, laptop vagy okostelefon memóriakártyája - attól függően, hogy a látogató milyen eszközt használ a webáruházunk látogatásához). Részletes információkat a cookie-król, valamint kialakulásuk történetéről például a http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-sütike című weboldalon találhat.
 2. Az Adatkezelő a következő célokra használhatja fel a sütikben található adatokat a webáruház oldalainak használata során:
  1. A kosárba helyezett termékek emlékeztetése a Megrendelés benyújtásához;
  2. A kitöltött Megrendelési űrlapok és kérdőívek adatainak megjegyzése;
  3. A webáruház tartalmának testreszabása az ügyfél egyéni preferenciái szerint (például a színek, betűméret vagy elrendezés terén), valamint az optimális webáruház használat érdekében;
  4. Anonymous statisztikák készítése, amelyek bemutatják, hogyan használják a webáruház oldalait;
  5. A remarketing, ami a webáruház látogatóinak viselkedési jellemzőinek vizsgálata az anonim tevékenységeik elemzésén keresztül (pl. ismétlődő látogatások a meghatározott oldalakon, kulcsszavak stb.), hogy profilt hozzanak létre számukra, és reklámokat szolgáltassanak nekik, amelyek megfelelnek várható érdeklődésüknek, még akkor is, ha más internetes oldalakat látogatnak a cég hirdetési hálózatán keresztül.
 3. A piacon elérhető legtöbb internetes böngésző alapértelmezés szerint elfogadja a sütik tárolását. Mindenki saját internetes böngészője beállításaival határozhatja meg a sütik használatának feltételeit. Ez azt jelenti, hogy például részben korlátozhatja (pl. ideiglenesen) vagy teljesen kikapcsolhatja a sütik tárolásának lehetőségét - utóbbi esetben azonban ez befolyásolhatja a webáruház néhány funkcionalitását (például lehetetlenné teheti a Megrendelés űrlapja útján történő Megrendelés elküldését, mivel a Kosárba helyezett termékek nem maradnak meg a következő Megrendelés lépéseiben).
 4. Az internetes böngésző sütikkel kapcsolatos beállításai lényegesek az engedélyező sütik használatának szempontjából a webáruházunkban - az előírások szerint ez az engedély a böngésző engedélyező sütikkel is kifejezhető. Amennyiben az engedélyt nem adják meg, megfelelően meg kell változtatni az internetes böngésző sütikezelési beállításait.
 5. Részletes információk a sütik beállításainak módosításáról és a legnépszerűbb internetes böngészőkben való önálló törlésükről megtalálhatók az internetes böngésző súgójában.
 6. A sütik beállításainak például népszerű böngészőkben történő szerkesztésének lehetőségei:
  1. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer;
  2. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/bg;
  3. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=bg&answer=95647;
  4. Safari: www.safari.helpmax.net/en/saving-time/automating-rss/.
 7. Az Adatkezelő használhatja a webáruházban a Google Analytics, az Universal Analytics szolgáltatásokat, amelyeket a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) nyújt, a Facebook Pixel szolgáltatását, amelyet a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) nyújt, valamint más szolgáltatásokat is. Ezek a szolgáltatások segítik az Adatkezelőt a webáruház forgalmának elemzésében. Az összegyűjtött adatok az említett szolgáltatások keretében névtelenítve kerülnek feldolgozásra (azaz azok ún. használati adatok, amelyek nem teszik lehetővé az érintett azonosítását) a webáruház adminisztrációjában segítő statisztikák létrehozása céljából. Ezek az adatok összesített és névtelen jellegűek, azaz nem tartalmaznak olyan azonosító jellemzőket (személyes adatokat), amelyek lehetővé tennék a webáruház oldalát látogató személyek azonosítását. Az Adatkezelő a fenti szolgáltatásokat a webáruházban olyan adatok gyűjtésére használhatja, mint például az oldalak meglátogatásának forrásai és közvetítői, valamint az oldalon mutatott viselkedésük, az eszközök és böngészők adatai, amelyeken keresztül az oldalt látogatták, IP-cím és tartomány, földrajzi adatok és demográfiai adatok (kor, nem) és érdeklődési kör.
 8. Az Adatkezelő könnyen megakadályozhatja, hogy az adott személy a Google Analytics információit a webáruház oldalain végzett tevékenységeiről megossza - ehhez telepíthet egy olyan bővítményt a böngészőjébe, amelyet a Google Inc. biztosít, és amely a következő linken érhető el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Online fizetési szolgáltató:
Az Zakito.hu weboldal használata azt jelenti, hogy elfogadod a feltételeket és a cookie-kra vonatkozó irányelveket az eszközödön.
Az Zakito.hu weboldal használata azt jelenti, hogy elfogadod a feltételeket és a cookie-kra vonatkozó irányelveket az eszközödön.
Megváltoztathatod a cookie-kra vonatkozó beállításokat a böngésződben.